Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde :: 27.11.2017 17:00:00

Š. g. 30. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

 

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

110

2.

Par Skrundas kultūras nama struktūrvienību “Nīkrāces Saieta nams”

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direkt.

A. Vītola

111

3.

Par darba līguma pagarināšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

112

4.

Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

113

5.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

114

6.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

115

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

116

8.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

117

9.

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” 

Apvienotajā komiteju sēdē

Domes sekret.

E. Nudiena

118

10.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direkt.

A. Vītola

119

11.

Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direkt.

A. Vītola

120

12.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai         

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

121

13.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai        

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

122

14.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

123

15.

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu    

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

124

16.

Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

125

17.

Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

126

18.

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

127

19.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

128

20.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

129

21.

Par zemes vienību apvienošanu un atrašanās vietas “6278D004 Egļu iela”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

130

22.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

131

23.

Par adreses Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu jaunbūvei – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

132

24.

Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

133

25.

Par adrešu maiņu ēkām Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

134

25.

Par adrešu maiņu Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

135

26.

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei XXX iecirknis XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Būvvaldes vad.

K. Dzenis

136

27.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin. lietu nod.vad.

I. Freimane

137

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv