Vārda dienu svin: Ludmila, Laimdots, Laimiņš
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde
Ievietots 21.08.2017 17:06:17

Š. g. 24. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par izmaiņām Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglīt. un kult.jautāj. komiteja

45

2.

Par launaga izmaksu paaugstināšanu Skrundas novada izglītības iestādēs   

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

46

3.

Par projekta “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novadā" īstenošanu    

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

47

4.

Par projekta “Skrundas novada Tūrisma informācijas centra aprīkojuma iegāde” īstenošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

48

5.

Par projekta “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu centra vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” īstenošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

49

6.

Par projekta “Vides objektu izgaismošana un pilsētvides elementu uzstādīšana Skrundas novadā” īstenošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

50

7.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “MiniSD”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

51

8.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

Z. Eglīte

52

9.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

53

10.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

54

11.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Zibens ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai      

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

55

12.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stabiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā      

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

56

13.

Par adreses Stacijas iela 4A, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

57

14.

Par nekustamā īpašuma “Ausmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma un adreses piešķišanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

58

15.

Par ēku nekustamā īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, demontāžu ar spridzināšanas metodi  

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

59

16.

Par izmaiņām Skrundas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības komiteja

60

17.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības komiteja

61

18.

Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

62

19.

Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglīt. un kult.jautāj. komiteja

63

20.

Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Sociālo, izglīt. un kult.jautāj. komiteja

64

21.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

65

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv